Privacybeleid

Algemene inlichtingen

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG), brengen wij u op de hoogte van ons beleid in zake de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Transrad. We zullen uw persoonsgegevens steeds met de grootst mogelijke zorg verwerken. Verderop in deze privacykennisgeving, vindt u alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze verwerkingsverantwoordelijke:

Verwerkingsverantwoordelijke
Naam: Paulet Nathalie
Functie: Verantwoordelijke Administratie
Adres: Avenue de l’Espérance 1 – 6220 Fleurus – België
E-mailadres: admin@transrad.be
Tel: 0032 71 82 97 59
Fax: 0032 71 82 97 68

U kan ook op elk moment contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via:

commission@privacycommission.be

Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

 • Dit gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Transrad;
 • We zullen deze verwerking beperken tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om u een goede dienstverlening te bieden;
 • Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in het kader van onze dienstverlening;
 • Transrad en eventuele derde zullen uw persoonsgegevens op vertrouwelijke manier en met de grootst mogelijke zorg verwerken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en Transrad, is het mogelijk dat de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  Bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer…
 • Financiële identificatiegegevens:
  Bijvoorbeeld: bankrekeningnummers…
 • Elektronische identificatiegegevens:
  Bijvoorbeeld: e-mailadres…
 • Professionele identificatiegegevens:
  Bijvoorbeeld: beroepsactiviteit, huidige job, functie…

Als u een medewerker bent van een organisatie of een bedrijf met een contractuele relatie met Transrad (bijv. leverancier, klant, opdrachtgever…), zullen wij uw professionele gegevens (bijv. professioneel e-mailadres, professioneel telefoonnummer…) en persoonsgegevens (bijv. naam, voornaam…) kunnen gebruiken in het kader van deze contractuele relatie.

Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Transrad, zullen de persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Administratie / Beheer van de klanten
 • Administratie / Beheer van de leveranciers
 • Administratie / Beheer van het personeel en tussenpersonen
 • Boekhoudkundige verrichtingen
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoering van de overeenkomsten
 • Uitvoering en verwezenlijking van transportactiviteiten
 • Enz.

Als u een medewerker bent van een organisatie of een bedrijf met een contractuele relatie met Transrad (bijv. Leverancier, klant, opdrachtgever…), zullen wij uw gegevens kunnen gebruiken in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Transrad bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

Duur van de verwerking

Transrad zal uw gegevens enkel bewaren tijdens de periode die is vereist om de doeleinden onder punt 2.2 te bereiken of hieraan te voldoen, behalve wanneer een langere bewaartermijn is vereist of wordt gerechtvaardigd door de wet of een andere wettelijke verplichting.

Overdracht van uw gegevens naar derden

In bepaalde gevallen zullen uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan derden. Meer bepaald:

 • bedrijven waarmee Transrad samenwerkt in het kader van zijn activiteiten (bijv. onderaannemers, dienstverleners, enz.);
 • bevoegde instanties of organismen, zoals bij wet bepaald in het kader van de wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

Rechten van de betrokken persoon

In het kader van de Algemene Verordening inzake Gegevens, worden u enkele rechten toegekend in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name:

 • een recht op toegang tot de gegevens en een recht om deze te kopiëren
 • een recht op rectificatie van de gegevens
 • een recht op het wissen van de gegevens (recht om te worden vergeten)
 • een recht op beperking van de verwerking van de gegevens
 • een recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Als u vragen hebt of uw rechten wilt uitoefenen, kan u contact opnemen met onze verwerkingsverantwoordelijke op het e-mailadres admin@transrad.be of de Gegevensbeschermingsautoriteit via (commission@privacycommission.be).

Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Voor al uw vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, de uitoefening van uw rechten als betrokken partij of verdere informatie over ons privacybeleid, kan u contact opnemen met onze verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder vindt u haar contactgegevens:

Verwerkingsverantwoordelijke
Naam: Paulet Nathalie
Functie: Verantwoordelijke Administratie
Adres: Avenue de l’Espérance 1 – 6220 Fleurus – België
Email: admin@transrad.be
Tel: 0032 71 82 97 59
Fax: 0032 71 82 97 68

Klachten

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan u contact opnemen met uw verwerkingsverantwoordelijke op admin@transrad.be of de Gegevensbeschermingsautoriteit: (commission@privacycommission.be).

Slotbepaling

We hopen dat we u voldoende hebben geïnformeerd over de manier wij uw persoonsgegevens verwerken.

Als u vragen hebt met betrekking tot ons privacybeleid, de uitoefening van uw rechten of andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan u steeds contact met ons opnemen.

Transrad SA
Avenue de l’Espérance 1
B-6220 Fleurus
Tel.: 0032 71 82 97 59
admin@transrad.be
KBO: BE0433.122.222